i will come back

i will come back teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i will come back geri döneceğim

i will come back terimi için benzer kelimeler ve anlamları

come back back to it geri dön
come one come all bir gel tam gel
come came come gel gel gel
come rain or come shine yağmur yağ ya da parla
come o come gel o gel
i come come from geliyorum gel
come, come along gel hadi
come back geri gel
come back soon yakında geri dön
i come back geri geliyorum
come back home eve geri gel
i'll come back geri döneceğim
i'm come back geri döndüm
when you come back geri geldiğinde
come back from geri gel
come back over geri gel
come right back hemen geri gel
we will come back geri döneceğiz
come back to life hayata geri dön
come back to haunt uğultu gelmek
i am come back geri geldim
i hope you come back soon umarım yakında dönersin
will come back geri gelecek
come back down aşağı geri gel
when i come back geldiğimde
come back later daha sonra gel
come flooding back geri seli gel
come back for more daha fazlası için geri gel
come back again tekrar geri gelmek
has come back geri döndü
come back with geri gel
please come back lütfen geri dön
i come back home eve geri geldim
come back to haunt you sana musallat gelmek
come roaring back geri kükreyen gel
i will come back soon yakında geri geleceğim
have come back geri döndün
come back to spain ispanya'ya geri dön
come back around geri gel
you come back geri gel
come back here buraya geri gel
please come back later lütfen daha sonra tekrar gelin
i have come back geri geldim
please come back soon yakında geri gel lütfen
come back to school okula geri dön
come back together tekrar bir araya gelmek
i would like to come back geri gelmek istiyorum
i have just come back daha yeni geldim
never come back asla geri dönme
come back to bite ısırmaya gel