u i mis you

u i mis you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u i mis you seni özledim mi

u i mis you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i mis you seni özlüyorum
mis you seni özledim
l'mis you seni özledim
t mis you seni yanlış anlama
i l'mis you seni özlüyorum
mis mis
mis en bouteilles mis en bouteilles
mis- yanlış
mis-add yanlış eklenti
mis-adjusted yanlış yerleştirilmiş
mis-analysis yanlış analizi
mis-assessment yanlış değerlendirme
mis-categorized yanlış kategoriye
mis-communication yanlış iletişim
mis-coordinate yanlış koordinat
mis-defined mis tanımlı
mis-delivery yanlış teslimat
mis-estimation yanlış tahmin
mis-explained yanlış izah
mis-informative yanlış bilgilendirici
mis-measurement yanlış ölçüm
mis-order yanlış düzen
mis-package yanlış paket
mis-phrased yanlış ifadelerle
mis-position yanlış pozisyon
mis-reference yanlış referans
mis-sell mis-sat
mis-shaped yanlış şekilli
mis-ship mis-gemi
mis-shipment mis sevkiyat
mis-shipments yanlış gönderiler
mis-shipped yanlış sevk
mis-selling mis satan
mis-sold mis-sold
management information system mis yönetim bilgi sistemi yanlış
management information systems mis yönetim bilişim sistemleri mis
on mis yanlış
mis en place yanlış yer
an integrated mis entegre bir yanlış
mis-promotion yanlış tanıtım
free of material mis hiçbir şeyden mahrum
mis-buying mis-alış
on s'a mis bir s 'üzerinde
risk of mis-selling yanlış satış riski
of mis-selling yanlış satış
i mis u so much seni çok özlüyorum
title mr mrs mis başlık bay bayan
mis-instructed yanlış talimat
malaria indicator surveys mis sıtma gösterge anketleri yanlış
mis need yanlış ihtiyaç