e office of the general counsel.

e office of the general counsel. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e office of the general counsel. e genel danışman ofisi.

e office of the general counsel. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

office of the general counsel genel danışman ofisi
general counsel office genel danışma ofisi
general counsel's office genel müşavirlik ofisi
office of legal counsel hukuk müşavirliği
office of special counsel özel danışmanlık ofisi
office of the chief counsel baş danışman bürosu
legal counsel office hukuk müşavirliği
office of public counsel for victims mağdurlar için kamu müşavirliği ofisi
office of the law revision counsel hukuk revizyon danışmanlığı ofisi
office of independent counsel bağımsız danışmanlık ofisi
office of public counsel kamu müşavirliği ofisi
office of public counsel for the defence savunma avukatı ofisi
office of the chief parliamentary counsel meclis baş danışmanı ofisi
office of state counsel devlet danışma ofisi
general counsel genel danışman
associate general counsel genel danışman ortak
deputy general counsel genel müşavir yardımcısı
assistant general counsel genel avukat yardımcısı
group general counsel grup genel danışmanı
general counsel and secretary genel danışman ve sekreter
general legal counsel genel hukuk danışmanı
corporate general counsel şirket genel danışmanı
legal and general counsel yasal ve genel danışmanlık
company's general counsel şirketin genel danışmanı
acting general counsel genel danışmanlık yapmak
senior vice president general counsel kıdemli genel başkan yardımcısı
general counsel and corporate secretary genel danışman ve şirket sekreteri
general counsel of the world bank dünya bankası genel danışmanı
general counsel and chief compliance officer genel danışman ve baş uyum görevlisi
general counsel division genel danışman bölümü
regional general counsel bölge genel danışmanı
deputy general counsel and assistant secretary genel müşavir yardımcısı ve sekreter yardımcısı
global general counsel küresel genel danışman
vp general counsel vp genel danışman
general medical counsel genel tıbbi danışman
senior vice president and general counsel kıdemli başkan yardımcısı ve genel danışman
in-house general counsel kurum içi genel danışman
former general counsel eski genel danışman
company general counsel şirket genel danışmanı
vice president and general counsel başkan yardımcısı ve genel danışman
outside general counsel dış müşavir
general counsel secretary genel avukat sekreteri
and general counsel ve genel danışman
director and general counsel yönetmen ve genel danışman
cfo general counsel genel danışman
chief general counsel baş danışman
general counsel and secretary of the board yönetim kurulu genel danışmanı ve sekreteri
evp general counsel evp genel danışmanı
general counsel for genel danışman
executive vice president, general counsel genel başkan yardımcısı, genel danışman