i am contacting you

i am contacting you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı