y travel often

y travel often teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y travel often sık sık seyahat ediyorsun

y travel often terimi için benzer kelimeler ve anlamları

often so often sık sık çok sık
travel often sık seyahat et
how often do you travel? ne sıklıkla seyahat ediyorsun?
i often travel to sık sık seyahat ediyorum
often travel sık sık seyahat
i often have to travel sık sık seyahat etmek zorundayım
i travel often sık sık seyahat ediyorum
every so often sık sık
more often than not olmamasından daha sık
often sık sık
often as not çoğu zaman değil
the best-laid plans of mice and men often go awry farelerin ve erkeklerin en iyi şekilde yerleştirilmiş planları genellikle ters düşer
how often ne sıklıkla
most often en sık
more often daha sık
very often çok sık
too often çok sık
all too often çok sık
quite often oldukça sık
how often do you ne sıklıkla yaparsın
as often as sıklıkta
so often sık sık
as often as possible mümkün olduğu kadar sık
less often daha az sıklıkta
often referred to as sık sık
are often sıklıkla
not often sık değil
is often sıksıktır
often enough yeterince sık
more often than daha sık
often overlooked sıklıkla gözden kaçan
fairly often oldukça sık
often used sık kullanılan
far too often çok sık
more and more often daha fazla ve sıklıkla
it is often sıklıkla
i often ben sık sık
will often sık sık olacak
as is often the case sık sık olduğu gibi
not very often pek sık değil
as often as necessary gerektiği kadar
often called sık sık aradı
that often bu sıklıkta
early and often erken ve sık
all to often hepsi sık sık
as so often sık sık
as often as needed gerektiği kadar
laugh often sık sık gül
twice as often iki kat daha sık
check back often sık sık kontrol et