i will call you

i will call you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i will call you seni arayacağım