i will call you

i will call you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i will call you seni arayacağım

i will call you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

call-by-call call-çağrı tarafından
call-by-call basis çağrı bazında arama
would you like me to call you? seni aramamı ister misin?
you prefer us to call you bizi aramamızı tercih ediyorsun
what-do-you-call-it ne-do-you-call-it
what-you-may-call-it you-çağırabilir ne-it
i call you seni ararım
you can call me beni arayabilirsin
call you seni ararım
can i call you seni arayabilir miyim
call you back seni geri aramak
i'll call you seni arayacağım
call on you seni çağırmak
i call you back seni geri ararım
give you a call seni ara
you call sen ara
i'll call you right back seni hemen ararım
call upon you seni çağırmak
i will call you back seni geri arayacağım
you have missed call cevapsız araman var
thank you for your call aradığınız için teşekkürler
shall i call you seni arayayım mı
i can call you seni arayabilirim
you make the call sen çağrı yap
we will call you seni arayacağız
will call you seni arayacak
call you names seni isimleri ararım
call it what you will ne istersen onu söyle
whatever you call it ne diyorsan
i will try to call you seni aramaya çalışacağım
we will call you back seni geri arayacağız
you call the shots çekimleri sen çağır
you may call arayabilirsin
we call on you seni çağırıyoruz
i call on you seni ararım
call before you dig kazmadan önce ara
i will give you a call seni arayacağım
i will call you soon seni yakında arayacağım
i'll call you back sizi geri ararım
could you call me beni arayabilir misin
will call you back seni geri arayacak
i call upon you sana sesleniyorum
if you have any questions please call herhangi bir sorunuz varsa arayın
you missed a call bir aramayı kaçırdın
you missed a call from aramayı kaçırdınız
call me when you sen beni ara
i'll give you a call seni ararım
you could call me beni arayabilirsin
thank you for the call arama için teşekkür ederim
we encourage you to call sizi aramanızı destekliyoruz