i am confident that

i am confident that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am confident that ben eminim

i am confident that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

very confident confident çok kendinden emin
confident kendine güvenen
non-confident olmayan emin
over-confident aşırı güvenen
self-confident kendine güvenen
i am confident ben eminim
we are confident kendimize güveniyoruz
feel confident kendine güvenmek
be confident kendine güvenmek
we are confident that biz eminiz ki
is confident özgüvenli
confident that kendinden emin
i feel confident kendime güveniyorum
very confident çok emin
confident about hakkında emin
more confident daha güvenli
i'm confident kendime güveniyorum
confident person kendine güvenen insan
is confident that kendinden emin
are confident kendinden emin
confident with kendinden emin
how confident ne kadar güvenli
not confident kendinden emin değil
how confident are you ne kadar güveniyorsun
remain confident güvende kal
become confident kendine güvenmek
feel more confident daha güvenli hissetmek
quite confident oldukça emin
i'm confident that kendime güveniyorum
you can be confident kendine güvenebilirsin
feel confident about kendinden emin olmak
he is confident o kendinden emin
confident manner özgüvenli davranış
fairly confident oldukça emin
are you confident kendine güveniyor musun
feel confident that kendinden emin hisset
quietly confident sessizce kendinden emin
i feel more confident kendime daha çok güveniyorum
i am not confident kendime güvenmiyorum
i am very confident çok eminim
confident people kendine güvenen insanlar
they are confident onlar kendinden emin
become more confident daha güvenli hale gelmek
pretty confident oldukça kendinden emin
you are confident özgüvenlisin
are confident that eminiz ki
overly confident aşırı emin
was confident kendinden emindi
fully confident tamamen kendinden emin
be confident that kendinden emin ol