r non executive director

r non executive director teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r non executive director r icracı olmayan yönetici

r non executive director terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chief executive officer, executive director icra kurulu başkanı, icra müdürü
executive and non-executive directors icracı ve icracı olmayan yöneticiler
executive and non-executive yönetici ve yönetici olmayan
non-executive director icracı olmayan yönetici
senior independent non-executive director kıdemli bağımsız icracı olmayan yönetici
independent non executive director bağımsız icracı olmayan yönetici
a non-executive director icracı olmayan bir yönetici
non-executive director meetings icracı olmayan yönetici toplantıları
board of director non executive directors yönetim kurulu icracı olmayan yönetici
lead non executive director baş yönetici olmayan yönetici
independent non-executive director and chairman bağımsız icracı olmayan yönetici ve başkan
executive director yönetici müdür
deputy executive director icra direktör yardımcısı
executive managing director genel müdür
assistant executive director genel müdür yardımcısı
acting executive director genel müdür vekili
executive creative director yönetici yaratıcı yönetmen
associate executive director yardımcı yönetici
interim executive director geçici icra müdürü
founding executive director kurucu yönetici
former executive director eski genel müdür
director of executive education yönetici eğitim müdürü
managing director and chief executive officer genel müdür ve icra kurulu başkanı
director and chief executive yönetmen ve icra kurulu başkanı
co-executive director yardımcı yönetici
executive director finance üst yönetici finansmanı
group executive director grup yöneticisi
unep executive director unep icra müdürü
alternate executive director alternatif icra direktörü
as executive director yönetici olarak
outgoing executive director giden icra müdürü
unicef office of the executive director icra müdürü unicef ofisi
executive officer and director icra memuru ve direktör
executive director sales satış direktörü satışları
executive medical director üst düzey tıbbi direktör
office of the executive director icra müdürü ofisi
then executive director sonra yönetici direktör
director and chief executive officer direktör ve icra kurulu başkanı
unep deputy executive director unep genel müdür yardımcısı
acting deputy executive director genel müdür yardımcısı vekili
she is the executive director o genel müdür
executive director of government affairs devlet işleri yürütme direktörü
national executive director ulusal icra direktörü
executive director latin america genel müdür latin amerika
chief operating officer and executive director baş işletme görevlisi ve genel müdür
formerly executive director eski icra müdürü
first executive director ilk genel müdür
served as executive director icra direktörü olarak görev yaptı
executive director and chair genel müdür ve başkan
executive director unaids icra müdürü yardımsız