i will come

i will come teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i will come geleceğim

i will come terimi için benzer kelimeler ve anlamları

come one come all bir gel tam gel
come came come gel gel gel
come rain or come shine yağmur yağ ya da parla
come o come gel o gel
i come come from geliyorum gel
come, come along gel hadi
bigger they come, the harder they fall, the ne kadar büyürlersa o kadar sert düşer.
chickens come home to roost tavuklar eve dönmek için eve geliyor
come hadi
come a cropper tılsım gel
come a long way uzun yoldan gelmek
come about gelmek
come across karşılaşmak
come again tekrar gel
come alive canlanmak
come along gelmek
come and get it gelip al
come and go gel ve git
come apart at the seams dikiş yerinden ayrılmak
come around uğra
come at gel
come away uzaklaş
come back geri gel
come between gelmek
come by uğramak
come clean itiraf etmek
come down sakinleş
come down on aşağı gel
come down the pike aşağı gel
come down to aşağı gelmek
come down with aşağı gel
come forward öne gel
come from dan geliyorum
come from behind arkadan gel
come full circle çembere gel
come hell or high water cehennem ya da yüksek su gel
come home to roost horoz yapmak için eve gel
come in içeri gel
come in for için gel
come in from the cold soğuktan gel
come in handy işe yaramak
come in out of the rain, know enough to yağmurdan çıkıp, yeterince bilmek
come into gel
come into one's own kendine gelmek
come live with me and be my love gel benimle yaşa ve aşkım ol
come of gelmek
come of age reşit olmak
come off çık
come off it çık hadi
come on haydi