i need your help

i need your help teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı