i have read

i have read teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have read okudum

i have read terimi için benzer kelimeler ve anlamları

have read okudum
i have just read şimdi okudum
i acknowledge that i have read okuduğumu kabul ediyorum
i have read and understood okudum ve anladım
i have read and understand okudum ve anladım
i have read and agree okudum ve kabul ediyorum
i have read the above yukarıdakileri okudum
we have read okuduk
have you ever read hiç okudun mu
i have read and accept okudum ve kabul ediyorum
i have ever read hiç okudum
i have already read çoktan okudum
you have read okudunuz
i have read the above agreement yukarıdaki sözleşmeyi okudum
should have read okumalıydı
i have read that bunu okudum
i certify that i have read okuduğumu onaylarım
i have read and accept the privacy policy gizlilik politikasını okudum ve kabul ediyorum
i have read and fully understand okudum ve tamamen anladım
acknowledge that they have read onların okuduğunu kabul et
i have carefully read and understand dikkatlice okudum ve anladım
as far as i have read okuduğum kadarıyla
i have carefully read dikkatlice okudum
have just read az önce okudum
i have read and understand the above information yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım
have read and agree okudum ve kabul ettim
have read and understand okudum ve anladım
you agree that you have read okuduğuna katılıyorsun
would have read okuyabilirdi
i have read this release bu sürümü okudum
acknowledge that you have read okuduğunu onayla
once you have read bir kere okudun
after have read okuduktan sonra
you acknowledge that you have read okuduğunu kabul ediyorsun
i have read the foregoing yukarıdakileri okudum
may have read okumuş olabilir
have read and understand the above yukarıdakileri okuyup anladınız
have had it read to me bana okudu mu
must have read okumuş olmalı
i certify that i have read and understand this form. bu formu okuduğumu ve anladığımı onaylarım.
have read about hakkında okudum
will have read okuyacak
what i have read ne okudum
i have read and agree with okudum ve katılıyorum
i have read and agree to the official rules resmi kuralları okudum ve kabul ediyorum
have not read okumadın
have already read çoktan okudum
have never read hiç okumadım
acknowledge i have read kabul ettim
i have read a lot about it bu konuda çok şey okudum