be given in writing or, if given orally

be given in writing or, if given orally teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
be given in writing or, if given orally yazılı olarak veya sözlü olarak verildiyse verilecek

be given in writing or, if given orally terimi için benzer kelimeler ve anlamları

orally and in writing sözlü ve yazılı olarak
orally or in writing sözlü veya yazılı olarak
in writing or orally yazılı veya sözlü olarak
either orally or in writing sözlü veya yazılı olarak
in writing and orally yazılı ve sözlü olarak
whether orally or in writing sözlü veya yazılı olsun
both orally and in writing sözlü ve yazılı olarak
communicate effectively, orally and in writing etkili, sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
orally in writing sözlü olarak yazılı olarak
given orally sözlü olarak verilir
if given orally ağızdan verilirse
orally sözlü olarak
orally disintegrating tablet oral olarak parçalanan tablet
orally active sözlü olarak aktif
take orally sözlü olarak almak
communicate orally sözlü iletişim kurmak
taken orally ağızdan alınan
orally bioavailable ağızdan biyoyararlı
whether orally sözlü olsun
orally disintegrating sözlü olarak parçalanma
administered orally ağızdan verilen
orally or written sözlü veya yazılı
as orally amended sözlü olarak değiştirildiği gibi
orally available sözlü olarak mevcut
expressed orally sözlü olarak ifade edilir
presented orally sözlü olarak sunulur
orally revised sözlü olarak revize edildi
transmitted orally sözlü olarak iletilir
orally and written sözlü ve yazılı
administer orally ağızdan ver
orally transmitted sözlü olarak iletilen
taken orally twice daily günde iki kez ağızdan alınan
administering orally oral yoldan uygulama
orally speaking sözlü konuşma
if you tell us orally bize sözlü olarak söylersen
state orally sözlü olarak ifade etmek
can be taken orally ağızdan alınabilir
orally and in written sözlü ve yazılı olarak
passed down orally sözlü olarak geçti
as orally revised sözlü olarak revize edildiği gibi
informed orally sözlü olarak bilgilendirilir
was handed down orally sözlü olarak verildi
conveyed orally sözlü olarak iletilir
give orally sözlü olarak ver
both orally and written sözlü ve yazılı olarak
express orally sözlü olarak ifade etmek
1 g orally 1 g sözlü olarak
as orally corrected sözlü olarak düzeltildiği gibi
orally translate sözlü olarak çevirmek
notified orally sözlü olarak bildirilir