x-border implications

x-border implications teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-border implications sınır ötesi etkileri

x-border implications terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cross-border implications sınır ötesi uygulamalar
implications etkileri
implications for için çıkarımlar
tax implications vergi etkileri
policy implications politika sonuçları
cost implications maliyet etkileri
legal implications yasal etkiler
financial implications finansal uygulamalar
far-reaching implications geniş kapsamlı uygulamalar
practical implications pratik uygulamalar
profound implications derin etkiler
have implications etkileri olmak
serious implications ciddi etkiler
resource implications kaynak etkileri
wider implications daha geniş uygulamalar
have implications for etkileri olmak
health implications sağlık etkileri
has implications etkileri var
significant implications önemli etkiler
important implications önemli etkiler
clinical implications klinik uygulamalar
broader implications daha geniş uygulamalar
security implications güvenlik uygulamaları
safety implications güvenlik uygulamaları
major implications başlıca uygulamalar
full implications tam anlamıyla
broad implications geniş uygulamalar
social implications sosyal uygulamalar
european implications avrupa etkileri
possible implications olası etkiler
budget implications bütçe uygulamaları
has implications for için etkileri var
public policy implications kamu politikası uygulamaları
environmental implications çevresel etkiler
implications for water resources su kaynakları için etkileri
operational implications operasyonel uygulamalar
economic implications ekonomik etkiler
business implications iş sonuçları
potential implications potansiyel uygulamalar
draw implications sonuç çıkarmak
ethical implications etik uygulamalar
may have implications sonuçları olabilir
what are the implications çıkarımlar neler
vat implications kdv uygulamaları
budgetary implications bütçe sonuçları
consider its implications sonuçlarını düşün
further implications diğer uygulamalar
accounting implications muhasebe sonuçları
regulatory implications düzenleyici uygulamalar
likely implications olası sonuçlar