i have found

i have found teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have found buldum

i have found terimi için benzer kelimeler ve anlamları

find found found bulunan bulundu bulunan bulundu
have been found to have olduğu bulundu
have found bulduk
have been found bulundu
we have found bulduk
found to have olduğu bulundu
we have found that bunu bulduk
i have found that bunu buldum
have found that bunu buldum
were found to have olduğu bulundu
studies have found çalışmalar bulduk
i have found out öğrendim
have you found buldunuz mu
we have found out öğrendik
have found out öğrendim
i have not found ben bulamadım
researchers have found araştırmacılar buldu
they have found buldular
have found their way yollarını bulduk
you have found buldun
may have found bulmuş olabilir
i have just found yeni buldum
studies have found that çalışmalar bulduk
would have found bulurdu
we have not found bulamadık
i have already found zaten buldum
have not found bulunamadı
found to have engaged nişanlı bulundu
found to have violated ihlal ettiği bulundu
have been found guilty suçlu bulundu
have found themselves kendilerini bulduk
might have found bulmuş olabilir
scientists have found bilim adamları bulmuş
has been found to have olduğu bulundu
once you have found bulduktan sonra
i have always found her zaman buldum
must have found bulmuş olmalı
the page you have requested cannot be found istediğiniz sayfa bulunamıyor
have not been found bulunamadı
i would have found bulurdum
have you ever found yourself hiç kendini buldun mu
other studies have found diğer çalışmalarda bulduk
have been found to contain içerdiği bulundu
have found fertile ground verimli topraklar bulduk
researchers have found that araştırmacılar bulduk
have you found anyone birini buldun mu
will have found bulmuş olacak
have just found az önce buldum
have found it difficult zor bulduk
have just found out yeni öğrendim