a pain in the neck

a pain in the neck teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a pain in the neck boyunda ağrı

a pain in the neck terimi için benzer kelimeler ve anlamları

neck pain is pain boyun ağrısı ağrıdır
neck and neck boyun ve boyun
neck to neck boyun boyuna
running neck and neck çalışan boyun ve boyun
run neck and neck boyun ve boyun koşmak
are neck and neck boyun ve boyun
neck and neck race boyun ve boyun yarışı
neck and neck in the polls anketlerde boyun ve boyun
running neck a neck boyun çalışan boyun
was running neck-and-neck with ile boyun boyun koşuyordu
it's neck and neck boynu ve boynu
neck a neck race boyun boyun yarışı
a neck-and-neck race. boyun ve boyun yarışı.
neck 'n neck boyun boynu
pain in the neck boyunda ağrı
neck pain boyun ağrısı
to be a pain in the neck boyunda ağrı olmak
a pain on the neck boyunda bir ağrı
pain on the neck boyunda ağrı
what a pain in the neck boyundaki ağrı
pain in your neck boynundaki ağrı
pain in a neck boyun ağrısı
it's a pain in the neck boyundaki bir ağrı
to be pain in the neck boyunda ağrı olmak
a pain in your neck boynunda bir ağrı
mechanical neck pain mekanik boyun ağrısı
neck pain and headache boyun ağrısı ve baş ağrısı
so that neck pain. böylece o boyun ağrısı.
chronic neck pain kronik boyun ağrısı
pain in the neck for boyundaki ağrı
neck shoulder pain boyun omuz ağrısı
neck pain is a frequently boyun ağrısı sık sık
it'a a pain the neck bir boyun ağrısı
what a pain in a neck boyundaki ağrı
albatross around one's neck boynunun etrafındaki albatros
bateau neck bateau boyun
be up to one's neck boynuna kadar olmak
boat neck kayık boynu
brass neck pirinç boyun
break one's neck boynunu kırmak
breathe down someone's neck birinin boynunu solumak
buffalo neck manda boynu
bull neck boğa boynu
crew neck ekip boyun
dead from the neck up boynundan ölmüş
down one's neck boynundan aşağı
ewe-neck koyun-boyun
hard neck sert boyun
horse's neck atın boynu
in the neck boyunda