a handful of

a handful of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a handful of bir avuç

a handful of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

handful avuç
a bit of a handful bir avuç biraz
handful of people bir avuç insan
a handful of people bir avuç insan
only a handful sadece bir avuç
small handful küçük avuç
one of a handful bir avuçtan biri
by the handful avuç tarafından
be a handful bir avuç ol
quite a handful oldukça avuç
with a handful bir avuçla
large handful büyük avuç
a real handful gerçek bir avuç
handful of countries ülkelerin bir avuç
grab a handful bir avuç tut
handful of others başkalarına avuç
real handful gerçek avuç
handful of times bir kaç kez
handful of cases davaların bir kısmı
relative handful göreceli avuç
they are a handful onlar bir avuç
a small handful küçük bir avuç
handful of things bir avuç dolusu şey
a handful of countries bir avuç ülke
handful of rice pirinç avuç
handful people avuç insan
in a handful bir avuç içinde
right handful sağ avuç
a large handful büyük bir avuç
tiny handful minik avuç
on a handful bir avuç
get a handful bir avuç al
handful of amendments değişikliklerin bir avuç
handful of occasions durumlardan birkaçı
is a handful bir avuç
a handful of flour bir avuç un
there are a handful of bir avuç var
handful of nuts fındık avuç
handful of years yıllarca avuç
handful of spinach ıspanak avuç
handful of players oyuncuların bir avuç
a handful of times bir avuç kez
more than a handful bir avuçtan daha fazlası
handful of dust bir avuç toz
handful of companies bir avuç şirket
bit of a handful bir avuç dolusu
handful of states devletlerin bir avuç
scant handful yetersiz avuç
handful of parsley maydanoz bir avuç
handful of examples birkaç örnek