a large number of

a large number of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a large number of çok sayıda

a large number of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

loom large large büyük tezgah
large number çok sayıda
a large number of people çok sayıda insan
large number of people çok sayıda insan
in a large number çok sayıda
there is a large number çok sayıda var
there are a large number of çok sayıda var
very large number çok büyük sayı
such a large number çok büyük bir sayı
large number of patients çok sayıda hasta
large number of employees çok sayıda çalışan
in a large number of areas çok sayıda alanda
a very large number çok büyük bir sayı
large number of participants çok sayıda katılımcı
quite a large number oldukça büyük bir sayı
large number of products çok sayıda ürün
a large number of students çok sayıda öğrenci
in view of the large number çok sayıda göz önüne alınarak
across a large number çok sayıda
large number of applications çok sayıda uygulama
of whom a large number çok sayıda
given the large number çok sayıda verilen
large number of changes çok sayıda değişiklik
large number of applicants çok sayıda başvuru sahibi
a number of large çok sayıda
potentially large number potansiyel olarak büyük sayı
have a large number çok sayıda olmak
boasts a large number çok sayıda övünme
due to the large number çok sayı nedeniyle
large number of personnel çok sayıda personel
continued large number devam eden büyük sayı
over a large number of çok fazla
a particularly large number of özellikle çok sayıda
with a large number of çok sayıda
large enough number yeterince büyük sayı
large number of events çok sayıda etkinlik
in a large number of countries çok sayıda ülkede
large number of children çok sayıda çocuk
a large number of staff çok sayıda personel
there is also a large number of ayrıca çok sayıda
a relatively large number nispeten büyük bir sayı
there is a large number of studies çok sayıda çalışma var
large number users çok sayıda kullanıcı
offer large number of çok sayıda teklif
houses a large number of species çok sayıda tür barındırır
reached a large number çok sayıda ulaştı
large number of works çok sayıda eser
a large number of investigations çok sayıda soruşturma
their large number onların büyük sayısı
in addition, a large number of declarations have been annexe ayrıca, çok sayıda beyan eklenmiştir.