a few days

a few days teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a few days birkaç gün