n his name and on his behalf

n his name and on his behalf teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n his name and on his behalf n onun adına ve onun adına

n his name and on his behalf terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in his name and on his behalf onun adına ve adına
his name and on his behalf onun adı ve onun adına
in the name and on behalf of adına ve adına
name and behalf isim ve ad
in the name of and on behalf of adına ve adına
in the name and behalf of adına ve adına
on behalf of and in the name of adına ve adına
in our name and on our behalf adımıza ve adımıza
on behalf and in the name of adına ve adına
in its own name and on behalf of kendi adına ve adına
in its own name and behalf kendi adına ve adına
own name and behalf kendi adı ve adına
in my name and behalf benim adıma ve adıma
name and on behalf adı ve adına
in its name and behalf adına ve adına
act in the name and on behalf of adına ve adına hareket etmek
acting in the name and on behalf adına ve adına hareket etmek
in the name of and behalf adına ve adına
their name and on their behalf onların adı ve adına
in the name and on behalf of a correspondant adına ve muhabir adına
in their name and on behalf onların adına ve adına
acting in their name and on their behalf adına ve adına hareket etme
in the name and on behalf of her adına ve onun adına
in the name or on behalf of adına veya adına
in the name of or on behalf of adına veya adına
in its own name on behalf of adına kendi adına
in the name on behalf adına
name on behalf adına isim
to attend and vote at a general meeting on his behalf onun adına genel bir toplantıya katılmak ve oy kullanmak
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
name and last name isim ve soyisim
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
name and family name isim ve soyadı
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
on his behalf onun adına
on his own behalf kendi adına
in his behalf onun adına
his behalf onun adına
act on his behalf onun adına hareket et
acting on his behalf onun adına hareket
submitted on his behalf onun adına gönderildi
vote on his behalf onun adına oy
on his or her own behalf kendi adına
speaking on his behalf onun adına konuşma
apply on his behalf onun adına başvur
intervene on his behalf onun adına müdahale
spoke on his behalf onun adına konuştu