p. appropriate behaviors

p. appropriate behaviors teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p. appropriate behaviors s. uygun davranışlar

p. appropriate behaviors terimi için benzer kelimeler ve anlamları

exhibit appropriate behaviors uygun davranışlar sergilemek
supporting appropriate student behaviors uygun öğrenci davranışlarını desteklemek
behaviors davranışlar
healthy behaviors sağlıklı davranışlar
at-risk behaviors riskli davranışlar
lifestyle behaviors yaşam tarzı davranışları
key behaviors anahtar davranışlar
observable behaviors gözlemlenebilir davranışlar
unhealthy behaviors sağlıksız davranışlar
internalizing behaviors içselleştirme davranışları
repetitive behaviors tekrarlayan davranışlar
health risk behaviors sağlık risk davranışları
ritualistic behaviors ritüel davranışlar
autistic-like behaviors otistik benzeri davranışlar
behaviors of concern endişe davranışları
learner behaviors öğrenen davranışları
range of behaviors davranış aralığı
what behaviors hangi davranışlar
winning behaviors kazanan davranışlar
top behaviors üst davranışlar
old behaviors eski davranışlar
skills and behaviors beceri ve davranış
model positive behaviors olumlu davranışları modelleyebilir
successful behaviors başarılı davranışlar
critical behaviors kritik davranışlar
attitudes and behaviors tutumlar ve davranışlar
problematic behaviors problemli davranışlar
physical activity behaviors fiziksel aktivite davranışları
different behaviors farklı davranışlar
handling behaviors davranış davranışları
healthy social behaviors sağlıklı sosyal davranışlar
behaviors to increase artırma davranışları
vital behaviors hayati davranışlar
dieting behaviors diyet davranışları
disordered eating behaviors düzensiz yeme davranışları
problem-solving behaviors problem çözme davranışları
engage in risky behaviors riskli davranışlarda bulunmak
alternative behaviors alternatif davranışlar
measure behaviors davranışları ölçmek
shared behaviors paylaşılan davranışlar
daily behaviors günlük davranışlar
values and behaviors değerler ve davranışlar
ideal behaviors ideal davranışlar
hiv risk behaviors hiv risk davranışları
feelings and behaviors hisler ve davranışlar
the following behaviors aşağıdaki davranışlar
skills behaviors beceri davranışları
healthy eating behaviors sağlıklı beslenme davranışları
reinforcing behaviors güçlendirme davranışları
behaviors performed gerçekleştirilen davranışlar