t immune system

t immune system teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t immune system t bağışıklık sistemi

t immune system terimi için benzer kelimeler ve anlamları

immune system bağışıklık sistemi
weakened immune system zayıf bağışıklık sistemi
compromised immune system güvenli bağışıklık sistemi
impaired immune system bozulmuş bağışıklık sistemi
innate immune system doğuştan bağışıklık sistemi
suppressed immune system bastırılmış bağışıklık sistemi
boost the immune system bağışıklık sistemini güçlendirmek
immune system disorders bağışıklık sistemi bozuklukları
immune system support bağışıklık sistemi desteği
body's immune system vücudun bağışıklık sistemi
reduced immune system azaltılmış bağışıklık sistemi
suppress the immune system bağışıklık sistemini baskılamak
weak immune system zayıf bağışıklık sistemi
support the immune system bağışıklık sistemini destekle
immune system cells bağışıklık sistemi hücreleri
adaptive immune system adaptif bağışıklık sistemi
depressed immune system depresif bağışıklık sistemi
immune system suppression bağışıklık sistemi baskılanması
suppression of the immune system bağışıklık sisteminin baskılanması
boosts the immune system bağışıklık sistemini güçlendirir
immune system response bağışıklık sistemi tepkisi
depress the immune system bağışıklık sistemini bastırmak
human immune system insan bağışıklık sistemi
low immune system düşük bağışıklık sistemi
boost your immune system bağışıklık sisteminizi güçlendirin
strengthen the immune system bağışıklık sistemini güçlendirmek
mucosal immune system mukozal bağışıklık sistemi
lowered immune system düşük bağışıklık sistemi
immune system problems bağışıklık sistemi sorunları
auto immune system otomatik bağışıklık sistemi
immune system function bağışıklık sistemi işlevi
healthy immune system sağlıklı bağışıklık sistemi
supports the immune system bağışıklık sistemini destekler
impairs immune system bağışıklık sistemini bozar
immune system itself bağışıklık sisteminin kendisi
cutaneous immune system kutanöz bağışıklık sistemi
decreased immune system azalmış bağışıklık sistemi
support a healthy immune system sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemek
strong immune system güçlü bağışıklık sistemi
suppresses the immune system bağışıklık sistemini baskılar
weaken immune system zayıf bağışıklık sistemi
immune system booster bağışıklık sistemi güçlendirici
cells of the immune system bağışıklık sistemi hücreleri
immune system is severely compromised bağışıklık sistemi ciddi şekilde tehlikeye girer
poor immune system zayıf bağışıklık sistemi
immune defense system bağışıklık savunma sistemi
stronger immune system güçlü bağışıklık sistemi
immune system dysfunction bağışıklık sistemi fonksiyon bozukluğu
trigger the immune system bağışıklık sistemini tetiklemek
immune system damage bağışıklık sistemi hasarı