i am writing

i am writing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am writing yazıyorum

i am writing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

automatic writing otomatik yazı
mirror writing ters yazı
mirror-writing ayna yazma
part-writing kısmi yazma
picture writing resim yazısı
spirit writing ruh yazımı
writing yazı
writing case dava yazma
writing desk yazı masası
writing hand el yazma
writing on the wall duvara yazı yazma
writing paper yazı kağıdı
writing table yazma masası
in writing yazılı olarak
writing skills yazma becerileri
i am writing to you sana yazıyorum
creative writing yaratıcı yazarlık
at the time of writing yazı anında
writing style yazma stili
writing prompt bilgi istemi yazma
grant writing yazı vermek
piece of writing yazı parçası
academic writing akademik yazı
report writing rapor yazma
writing off kapalı yazma
technical writing teknik yazı
reduced to writing yazıya indirgenmiş
writing sample örnek yazı
writing pad yazı defteri
writing down yazmak
expository writing açıklayıcı yazı
i'm writing to you sana yazıyorum
writing to you sana yazıyorum
legal writing yasal yazı
by writing yazarak
reading and writing okuma ve yazma
medical writing tıbbi yazı
i'm writing yazıyorum
writing instruments yazı gereçleri
put in writing yazılı olarak koymak
i am writing to you regarding sana yazıyorum
travel writing gezi yazarlığı
writing process yazma süreci
unless otherwise agreed in writing yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça
i am writing to enquire sormak için yazıyorum
writing assignment yazı ödevi
the writing is on the wall yazı duvarın üzerinde
instrument in writing yazılı araç
writing task görev yazma
notice in writing yazılı olarak haber