e held our breaths

e held our breaths teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e held our breaths nefesimizi tuttum

e held our breaths terimi için benzer kelimeler ve anlamları

breaths nefesler
take deep breaths derin nefes al
breaths per minute dakikada nefes
rescue breaths kurtarma nefesleri
take a few deep breaths birkaç derin nefes al
breaths of air hava nefesleri
long deep breaths uzun derin nefesler
volume breaths hacim nefesleri
between breaths nefesler arasında
take full breaths tam nefes almak
delivering breaths nefes verme
give two breaths iki nefes ver
mandatory breaths zorunlu nefesler
give rescue breaths kurtarma nefesleri vermek
he breaths nefes alıyor
regular breaths düzenli nefesler
a few deep breaths birkaç derin nefes
fewer breaths daha az nefes
small breaths küçük nefesler
in between breaths nefeslerin arasında
take 3 breaths 3 nefes al
give 2 breaths 2 nefes ver
breaths fast hızlı nefes alır
attempt to give breaths nefes almaya çalışmak
life is not measured by the number of breaths we take but by yaşam aldığımız nefes sayısı ile ölçülmez, ancak
long slow breaths uzun ve yavaş nefesler
deep breaths of fresh air temiz havanın derin nefesleri
giving breaths nefes vermek
only a few breaths sadece birkaç nefes
take long, deep breaths uzun, derin nefes al
breaths life hayatı nefes alır
breaths a breath nefes alır nefes alır
few breaths birkaç nefes
stop and take 4 deep breaths dur ve 4 derin nefes al
breaths-min nefes-min
take slow, deep breaths yavaş ve derin nefes al
take some deep breaths biraz derin nefes al
breaths new life yeni bir hayat nefes
breaths a minute bir dakika nefes alır
five breaths beş nefes
the cycle of breaths nefes döngüsü
stop and take deep breaths dur ve derin nefes al
give 2 slow rescue breaths 2 yavaş kurtarma nefesini verin
shallow breaths through a cloth or a towel bir bez veya havlu ile sığ nefes
taking full breaths tam nefes almak
20 breaths per minute dakikada 20 nefes
abdominal breaths karın nefesleri
a couple deep breaths birkaç derin nefes
deep slow breaths derin yavaş nefesler
three deep breaths üç derin nefes