i would like to ask you

i would like to ask you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı