i would like to ask you

i would like to ask you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i would like to ask you ben size sormak istiyorum

i would like to ask you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ask not what your country can do for you ask what you can do for your country ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun
would like to ask you sana sormak istiyorum
i would kindly like to ask you nazikçe sormak istiyorum
we would kindly like to ask you nazikçe sormak istiyorum
i would like to ask you for a favor senden bir iyilik isteyeceğim
i would like to ask you something sana bir şey sormak istiyorum
i would just like to ask you sadece sana sormak istiyorum
i would like to ask you to read senden okumanı rica ediyorum
i would like to ask you to review sizden incelemenizi rica ediyorum
i would like to ask if you have received alıp almadığınızı sormak istiyorum
i would like to ask you to confirm sizden onaylamanızı rica ediyorum
would kindly like to ask you nazikçe sormak istiyorum
i would like to ask you three sizden üç tane rica ediyorum
i would like to ask sormak istiyorum
would like to ask sormak istiyorum
i would like to kindly ask nazikçe sormak istiyorum
i would like to ask whether olup olmadığını sormak istiyorum
would like to kindly ask nazikçe sormak istiyorum
i would like to ask about hakkında sormak istiyorum
i would kindly like to ask nazikçe sormak istiyorum
i would like to ask that bunu sormak istiyorum
i would like to ask with due respect saygıyla sormak istiyorum
i would like to ask another question başka bir soru sormak istiyorum
i would just like to ask sadece sormak istiyorum
would like to ask whether it isteyip istemediğini sormak istiyorum
i would like to ask what your position is with regard to the ile ilgili konumunuzun ne olduğunu sormak istiyorum.
i would ask you if you sana sorardım sana
i would like a like you senin gibi bir şey istiyorum
i'd like to ask you sana sormak istiyorum
i like to ask you sana sormayı seviyorum
like to ask you sana sormak istiyorum
i like to ask you to send senden senden rica etmek istiyorum
i'd like to ask you kindly sana kibarca sormak istiyorum
like to ask if you could yapabilir misin diye sormak istiyorum
i will like to ask you sana sormak istiyorum
i would ask you sana rica ediyorum
i would kindly ask you nazikçe rica ediyorum
we would ask you sana soracağız
we would kindly ask you nazikçe rica ediyorum
would ask you sana soracaktım
i would also ask you ben de sana sorarım
we would kindly ask you to inform us lütfen sizden bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.
would kindly ask you nazikçe rica ediyorum
i would ask you for senden rica ediyorum
i would therefore ask you bu yüzden sana soracağım
i would ask you to consider sizden düşünmenizi rica ediyorum
i thought you would never ask asla sormayacağını düşünmüştüm
i would respectfully ask you sana saygıyla sorarım
would i ask you? sana sorabilir miyim
i would ask you to understand senden anlamanı isterim