e mail a copy

e mail a copy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e mail a copy bir kopyasını e-postayla gönder

e mail a copy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

5. in your default e mail program, enter the e mail address 5. varsayılan e-posta programınıza e-posta adresini girin
please mail, fax, or e-mail a request lütfen bir isteği postalayın, fakslayın veya e-postayla gönderin
copy the mail postayı kopyala
e-mail with copy to e-posta ile kopyala
mail with copy to kopya ile posta
e-mail a copy of this message to your own address bu mesajın bir kopyasını kendi adresime gönder
mail a copy bir kopyasını postala
i copy this mail bu postayı kopyalarım
copy in the mail postaya kopyala
you should not disseminate, distribute or copy this e-mail bu e-postayı yaymamalı, dağıtmamalı veya kopyalamamalısınız
i e-mail copy to e-posta ile kopyala
on copy of this e-mail bu e-postanın bir kopyası
mail on copy kopyadaki posta
hard copy soft copy basılı kopya yumuşak kopya
soft copy and a hard copy elektronik kopya ve basılı kopya
air mail hava posta
bulk-mail toplu posta
certified mail onaylanmış posta
chain mail zincir posta
coat of mail posta paketi
coat-of-mail shell posta katmanı kabuğu
dead mail ölü posta
direct mail doğrudan posta
direct-mail shot direkt posta atışı
e-mail e-mail
electronic mail elektronik posta
express mail ekspres posta
fan mail hayran mektubu
franked mail hatalı posta
hate mail posta istemiyorum
junk mail istenmeyen posta
mail posta
mail bomb posta bombası
mail car posta arabası
mail carrier mail taşıyıcı
mail drop mail geldi
mail flag posta bayrağı
mail merging posta birleştirme
mail-bomb posta bombası
mail-cheeked posta-yanaklı
mail-in posta-in
mail-order posta siparişi
mail-order bride posta siparişi gelin
mail-order house posta siparişi veren ev
mail-out posta aşımı
mail-outs posta aşımları
metered mail ölçülü posta
overland mail kara posta
priority mail öncelikli posta
registered mail kayıtlı posta