x selling point

x selling point teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x selling point x satış noktası