x selling point

x selling point teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x selling point x satış noktası

x selling point terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cross-selling and up-selling çapraz satış ve satış
cross selling up selling çapraz satış
selling and up-selling satış ve satış
selling point satış noktası
unique selling point benzersiz satış noktası
major selling point ana satış noktası
biggest selling point en büyük satış noktası
big selling point büyük satış noktası
best selling point en iyi satış noktası
usp unique selling point usp benzersiz satış noktası
unique selling point usp benzersiz satış noktası usp
a selling point for için bir satış noktası
its main selling point ana satış noktası
good selling point iyi satış noktası
a selling point satış noktası
a unique selling point benzersiz bir satış noktası
what is the unique selling point benzersiz satış noktası nedir
drug selling point ilaç satış noktası
at selling point satış noktasında
usp selling point satış noktası
a big selling point büyük bir satış noktası
your selling point satış noktanız
point-to-point iki nokta arasında yapılan
point to point noktadan noktaya
point by point nokta nokta
from point to point noktadan noktaya
point to point connection noktadan noktaya bağlantı
point to point links noktadan noktaya bağlantılar
point-to-point wiring noktadan noktaya kablolama
from point a to point b a noktasından b noktasına
point-to-point protocol noktadan noktaya protokol
point-to-point route noktadan noktaya rota
point to point communication noktadan noktaya iletişim
point to point service noktadan noktaya servis
point-to-point encryption noktadan noktaya şifreleme
point-to-point network noktadan noktaya ağ
point-to-point travel noktadan noktaya seyahat
point-to-point tunneling protocol noktadan noktaya tünel protokolü
point-to-point distance noktadan noktaya mesafe
point-to-point integration noktadan noktaya entegrasyon
on a point by point basis nokta bazında
melting point freezing point erime noktası donma noktası
point and non-point sources nokta ve nokta olmayan kaynaklar
point-to-point backhaul noktadan noktaya ana taşıyıcı
point-to-point protocol over ethernet ethernet üzerinden noktadan noktaya protokol
point-to-point digital radio relay noktadan noktaya dijital radyo rölesi
starting point and end point başlangıç noktası ve bitiş noktası
point-to-point delivery noktadan noktaya teslimat
point-to-point transmission noktadan noktaya iletim
point to point basis noktadan noktaya