g-magazine

g-magazine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-magazine g-dergisi

g-magazine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

box magazine kutu dergisi
contact magazine iletişim dergisi
drum magazine davul dergisi
fan magazine hayran dergisi
little magazine küçük dergi
magazine dergi
magazine section dergi bölümü
powder magazine toz dergisi
magazine issue dergi sayısı
trade magazine ticaret dergisi
lifestyle magazine yaşam dergisi
glossy magazine kuşe kâğıtlı dergi
magazine cover dergi kapağı
gossip magazine dedikodu dergisi
magazine article dergi makalesi
magazine rack magazin yığını
magazine holder dergi tutucu
in-flight magazine uçak içi dergi
business magazine işletme dergisi
news magazine yeni magazin
online magazine çevrimiçi dergi
tool magazine takım dergisi
magazine editor magazin editörü
magazine feature dergi özelliği
consumer magazine tüketici dergisi
magazine publisher dergi yayıncısı
magazine publishing dergi yayıncılığı
customer magazine müşteri dergisi
picture magazine resim dergisi
time magazine zaman dergisi
fashion magazine moda dergisi
fortune magazine servet dergisi
science magazine bilim dergisi
ammunition magazine mühimmat dergisi
magazine well iyi dergi
magazine catch dergi yakalamak
magazine circulation dergi dolaşımı
newsweek magazine newsweek dergisi
read a magazine magazin okumak
magazine release dergi açıklaması
magazine review dergi incelemesi
a magazine dergi
pallet magazine palet dergisi
print magazine baskı dergisi
school magazine okul dergisi
magazine advertising dergi reklamı
the economist magazine ekonomist dergisi
employee magazine çalışan dergisi
magazine show dergi gösterisi
leading magazine önde gelen dergi