x to the power of n

x to the power of n teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x to the power of n n'nin gücüne x

x to the power of n terimi için benzer kelimeler ve anlamları

power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely güç mutlak güç yozlaşma eğilimindedir
general power of attorney for litigation and special power f genel dava vekâlet ve özel vekalet f
power on and power off gücü aç ve kapat
power-power supply güç kaynağı
power cord from the power outlet elektrik prizinden gelen güç kablosu
power from the power supply güç kaynağından güç
mean power peak power ortalama güç tepe gücü
power down power up gücü kapat
power supply and power cord güç kaynağı ve güç kablosu
power for power's sake güç için aşkına
air power hava gücü
arrogance of power gücün kibirleri
atomic power atomik güç
auxiliary power unit yardımcı güç ünitesi
b power supply b güç kaynağı
balance of power güç dengesi
beam-power tube ışın gücü borusu
black power kara güç
buying power satın alma gücü
buying-power satın alma gücü
c power supply c güç kaynağı
corridors of power güç koridorları
counter-power sayaç gücü
covering power kapama gücü
dispersive power dağıtma gücü
federal power commission federal güç komisyonu
fire power ateş gücü
flower power çiçek gücü
full-power tam güç
hard power zor güç
high-power yüksek güç
indicated horse-power belirtilen beygir gücü
knowledge is power bilgi güçtür
land power toprak gücü
low-power düşük güç
man power insan gücü
more power to someone birine daha fazla güç
motive power motivasyon gücü
nuclear power nükleer güç
pester power pester gücü
police power polis gücü
power güç
power amplifier güç amplifikatörü
power assist güç yardımı
power base güç tabanı
power behind the throne tahtın arkasındaki güç
power brake güç freni
power brand güç markası
power broker güç komisyoncusu
power cable güç kablosu