i should

i should teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i should yapayım

i should terimi için benzer kelimeler ve anlamları

should i stay or should i go kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim
well, i should, i should yapmalıyım, yapmalıyım
we should learn from failure, and successes should be silent incentives. başarısızlıktan öğrenmeliyiz ve başarılar sessiz teşvikler olmalı.
your should should remain home evde kalmalısın
should should result to sonuçlanmalı
one should behave well and should know one's place. biri iyi davranmalı ve birinin yerini bilmeli.
a man's reach should exceed his grasp bir adamın ulaşabileceği yer kavramasını geçmemelidir
should meli
should have stood in bed, i yatakta durmalıydım
should have sahip olmalı
it should be noted belirtilmelidir
there should be olmalı
you should malısın
it should be noted that bu not alınmalı
should have been olması gerekirdi
it should be olmalı
should be noted not edilmeli
care should be taken dikkat edilmelidir
should you sen-meli
should be able to yapabilmeli
we should yapmalıyız
should be considered değerlendirilebilir
i should have almalıyım
should be aware farkında olmalı
consideration should be given dikkate alınması gereken
should be done yapılmalı
should be made yapılmalı
you should have sahip olmalıdır
should there be orada olmalı
should be used kullanılmalıdır
should be in place yerinde olmalı
should you need ihtiyacın var mı
should be addressed adres verilmeli
should be encouraged teşvik edilmeli
should you require ihtiyacın var mı
should be given verilmelidir
you should be able to yapabilmelisin
what should i do ne yapmalıyım
should have done yapmalıydım
should be provided sağlanmalı
should address ele almalı
should like beğenmeli
should include içermelidir
should be taken alınmış olmalı
you should be aware farkında olmalısın
you should know bilmen gerekir
should consider değerlerlendirmeli
i should like hoşlanmalıyım
should be avoided kaçınılmalıdır
should have known better daha iyi bilmeliydi