p.a. on straight line

p.a. on straight line teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p.a. on straight line p.a. düz çizgi üzerinde

p.a. on straight line terimi için benzer kelimeler ve anlamları

straight up straight down dümdüz dümdüz
straight-line düz
straight line düz
straight line basis düz çizgi temeli
straight-line method düz çizgi yöntemi
straight line depreciation düz çizgi amortismanı
on a straight-line basis düz bir çizgide
in a straight line düz bir çizgide
straight down the line çizgiden aşağıya
best fit straight line en uygun düz çizgi
depreciated on a straight-line basis doğrusal olarak itfa edilir
a straight line düz bir çizgi
straight-line distance düz çizgi mesafesi
straight-line winds düz rüzgarlar
straight line path düz çizgi yolu
draw a straight line düz bir çizgi çizmek
a straight-line basis düz çizgi olarak
on a straight line düz bir çizgide
under the straight line method düz çizgi yöntemi altında
on straight line basis düz çizgi temelinde
straight line depreciation method düz çizgi amortisman yöntemi
straight-line motion düz çizgi hareketi
straight line amortization düz çizgi itfa payları
depreciation straight line amortisman düz çizgi
straight to the bottom line doğrudan alt çizgiye
straight line fit düz çizgi sığdırma
go straight to the bottom line doğrudan alt satıra git
straight line relationship düz çizgi ilişkisi
straight line tracking düz çizgi takibi
amortized on a straight-line basis doğrusal olarak itfa edilmektedir
walk a straight line düz bir çizgide yürü
using the straight-line method düz çizgi yöntemini kullanarak
straight line function düz çizgi işlevi
in straight line düz çizgide
depreciation is calculated using the straight-line method amortisman doğrusal yöntem kullanılarak hesaplanır
straight-line projection düz çizgi projeksiyonu
amortised on a straight line basis düz çizgi olarak itfa edilmektedir
along a straight line düz bir çizgi boyunca
is expensed on a straight-line basis doğrusal bir şekilde gider
travel in a straight line düz bir çizgide seyahat etmek
straight-line method over the shorter daha kısa sürede düz çizgi yöntemi
amortized straight line itfa edilmiş düz çizgi
straight-line basis over düz çizgi olarak
straight, solid line düz, düz çizgi
straight line with düz çizgi
by the straight-line method düz çizgi yöntemi ile
on a straight-line basis over the lease term kiralama süresi boyunca doğrusal olarak
straight line method of depreciation düz amortisman yöntemi
travel in straight line düz çizgide seyahat etmek
straight-line interpolation düz çizgi enterpolasyonu