i quit

i quit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i quit bıraktım

i quit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rage quit öfke
quit çıkmak
quit while one's ahead biri ileride iken istifa et
quit-rent çıkın kira
quit claim deed hak talebinden vazgeçmek
quit smoking sigarayı bırakmak
never quit asla bırakma
don't quit çıkma
quit your job işinden ayrıl
quit the job işi bırakmak
quit a job istifa etmek
notice to quit bırakma ihbarı
quit it bırak
quit my job işimi bıraktım
quit without saving kaydetmeden çık
quit game oyundan çık
quit over vazgeçmek
i quit my job ben işten ayrıldım
quit his job işinden ayrılmak
force quit zorla ayrılma
quit date çıkma tarihi
have quit istifa etmek
quit rate bırakma oranı
quit on vazgeçmek
quit the program programdan çık
quit the application uygulamadan çık
just quit sadece çık
quit school okulu bırakmak
voluntary quit gönüllü istifa
quit working işten çıkmak
save and quit kaydet ve çık
quit out çıkmak
notice to pay rent or quit kira ödemesi veya işten ayrılma bildirimi
quit from -dan ayrılmak
i quit smoking sigara içmeyi bıraktım
quit coach bırak koç
he quit his job işten ayrıldı
has quit istifa etti
he quit istifa etti
quit her job işten ayrıl
quit sure kesin
quit talking konuşmayı bırak
you want to quit istifa etmek istiyorsun
quit drugs ilaçları bırak
quit you senden ayrıldım
quit cold turkey soğuk türkiye çıkmak
quit complaining şikayet etmeyi bırak
quit being olmaktan vazgeç
target quit date hedef bırakma tarihi
tobacco quit line tütün hattı bıraktı