i am coming

i am coming teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am coming geliyorum

i am coming terimi için benzer kelimeler ve anlamları

coming gelecek
coming and going, have someone geliyor ve gidiyor, birileri var
coming bet ween gelecek bahis
coming of age in samoa samoa'da çağın gelişi
coming or going, not know if one is geliyor ya da gidiyor, birinin olup olmadığını bilmiyorum
coming out çıkıyor
coming out of one's ears birinin kulağından çıkan
coming through the rye çavdarın içinden geliyor
coming-out önümüzdeki aşımı
have another guess coming bir tahmin daha var
have it coming gelsin mi
have something coming bir şey gelmek
in-coming gelen
know if one is coming or going birinin gelip gelmeyeceğini bilmek
mine eyes have seen the glory of the coming of the lord benim gözlerin efendinin geleceği görkemini gördü
not know whether one is coming or going birinin gelip gelmeyeceğini bilmiyorum
second coming ikinci gelen
up-and-coming açıkgöz
where one is coming from biri nereden geliyor
get what's coming to one birine ne geliyor olsun
coming soon çok yakında
coming from gelen
coming of age çağın gelmesi
is coming geliyor
coming together beraber gelmek
coming back geri dönüş
coming along birlikte geliyor
i'm coming geliyorum
more coming soon yakında daha fazla
coming to terms sadede gelmek
coming down düşüyor
coming through geliyor
coming over uğramak
coming up with ile geliyor
is coming soon yakında geliyor
coming year önümüzdeki yıl
in the coming years gelecek yıllarda
in the coming days gelecek günlerde
it's coming geliyor
winter is coming kış geliyor
coming into force güce doğru gelmek
coming home eve gelmek
are coming geliyorlar
in the coming months önümüzdeki aylarda
thank you for coming geldiğiniz için teşekkür ederim
coming your way senin yoluna gelmek
in the coming weeks gelecek hafta
coming to grips sarılmaya geliyor
thanks for coming geldiğin için teşekkürler
coming across rastlamak