x win

x win teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x win x galibiyet

x win terimi için benzer kelimeler ve anlamları

win-win-win kazan-kazan-kazan
win-win-win situation kazan-kazan-kazan durumu
win-win-win scenario kazan-kazan-kazan senaryosu
win-win-win relationship kazan-kazan-kazan ilişkisi
win-win-win model kazan-kazan-kazan modeli
win-win kazan-kazan
win-win situation kazan-kazan durumu
win-win solution kazan-kazan çözümü
win-win scenario kazan-kazan senaryosu
a win-win situation bir kazan kazan durumu
a win-win kazan-kazan
win-win relationship kazan-kazan ilişkisi
win-win deal kazan-kazan anlaşması
win-win partnership kazan-kazan ortaklığı
win-win strategy kazan-kazan stratejisi
win-win approach kazan-kazan yaklaşımı
win-win proposition kazan-kazan teklifi
win-win outcomes kazan-kazan sonuçları
win-win cooperation kazan-kazan işbirliği
win-win result kazan-kazan sonucu
win win game kazanmak kazanmak oyunu
is a win-win kazan-kazan
win-win opportunities kazan-kazan fırsatları
think win-win düşünüyorum kazan-kazan
win-win agreement kazan-kazan anlaşması
win-win negotiation kazan-kazan müzakere
win win relation kazan-kazan ilişkisi
win-win principle kazan-kazan prensibi
win-win attitude kazan-kazan tutumu
a win-win for için kazan-kazan
win-win business kazan-kazan iş
win-win system kazan-kazan sistemi
win-win opportunity kazan-kazan fırsatı
win-win basis kazan-kazan temeli
win-win for kazan-kazan
win-win benefits kazan-kazan avantajları
it's a win-win kazan-kazan
win-win for all herkes için kazan-kazan
win-win dinner kazan-kazan yemeği
win-win model kazan-kazan modeli
it's a win win situation bir kazan-kazan durumu
win-win concept kazan-kazan kavramı
win-win collaboration kazan-kazan işbirliği
a win-win relationship kazan-kazan ilişkisi
win-win development kazan-kazan gelişimi
it is a win-win situation bu bir kazan-kazan durumu
win win situation for both parties her iki taraf için de kazanma durumu kazan
win-win spirit kazan-kazan ruhu
a win-win proposition kazan-kazan teklifi
win-win investment kazan-kazan yatırımı