n first oral hearing

n first oral hearing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n first oral hearing n ilk sözlü duruşma

n first oral hearing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

oral-oral route sözlü-sözlü rota
oral hearing sözlü işitme
hearing of oral evidence sözlü kanıt duymak
right to an oral hearing sözlü duruşma hakkı
at the oral hearing sözlü duruşmada
oral argument hearing sözlü tartışma
hearing oral arguments monday pazartesi günkü sözlü argümanları duymak
first in war, first in peace, and first in the hearts of his countrymen ilk savaşta, ilk barışta ve ilk memleketinin gönlünde
first hearing ilk duruşma
hearing at first instance ilk aşamada işitme
first instance hearing ilk derece duruşma
the first hearing will take place ilk duruşma gerçekleşecek
hearing first hand ilk elden duymak
first come, first served ilk gel, ilk servis
first things first önce ilk şeyler
first-in, first-out ilk giren ilk çıkar
first come first served ilk gel ilk servis
first in first out ilk giren ilk çıkar
first come first serve basis ilk gel ilk hizmet temeli
first come first served basis ilk gel önce servis temeli
on a first come, first served basis ilk geldiğinde ilk olarak hizmet
put first things first ilk şeyleri ilk sıraya koymak
first in first out basis ilk giren ilk çıkar
first expired first out ilk önce süresi doldu
first come first ilk önce ilk
on a first come first serve basis ilk gelene ilk servis esasına göre
first expiry first out ilk sona erme ilk çıkar
first in first out method ilk giren ilk çıkar yöntemi
a first-come, first-served basis ilk gelenin ilk hizmet temeli
but first things first ama önce ilk şeyler
first in first ilk önce ilk
on a first in first out basis ilk giren ilk çıkar
first comes first served ilk önce servis gelir
fifo first in first out ilk giren ilk çıkar
booked on a first come first served basis ilk gelenin kullanım önceliğine göre rezervasyonu
first to expire first out ilk önce sona eren ilk
first in, first out principle ilk giren ilk çıkar ilkesi
first come, first served principle ilk gel, ilk hizmet prensibi
first arrived, first served ilk geldi, ilk servis
on a first come first ilk önce ilk gel
on first come first serve basis ilk gelene ilk servis esasına göre
on a first come first serve ilk geldiğinde ilk servis
first comes first ilk önce gelir
first-expired-first birinci zaman aşımına uğramış birinci
first come first service ilk gel ilk hizmet
first comer first serve ilk gelen ilk servis
this is first come, first served. bu ilk gelir, ilk servis edilir.
will be handled on a 'first come, first served' basis. bir ilk geldiğinde, ilk önce sunulacaksa & # 039; temeli.
n a first come first served basis n ilk gelene ilk servis temeli
first come first serve rule ilk gel ilk hizmet kuralı