v-cuts

v-cuts teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-cuts v-kesikler

v-cuts terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cuts, cuts, cuts keser, keser, keser
cold cuts söğüş
cuts keser
spending cuts harcama kesintileri
tax cuts vergi kesintileri
budget cuts bütçe kesintileri
job cuts işten çıkarmalar
cuts across keser
wage cuts ücret kesintileri
price cuts fiyat indirimleri
cuts through keser
welfare cuts refah kesintileri
austerity cuts kemer sıkma kesintileri
minor cuts küçük kesikler
cuts off ayırmak
funding cuts fon kesintileri
public spending cuts kamu harcama kesintileri
cuts and bruises kesikler ve morluklar
government cuts hükümet kesintileri
lean cuts yağsız kesimler
cuts both ways iki yolu da keser
cost cuts maliyet indirimleri
cuts out keser
cuts down keser
cuts of meat et kesimleri
staff cuts personel kesintileri
government spending cuts devlet harcama kesintileri
sweeping cuts süpürme
bush tax cuts bush vergi indirimi
nicks and cuts çentikler ve kesikler
primal cuts ilk kesim
drastic spending cuts sert harcama kesintileri
budgetary cuts bütçe kesintileri
subsidy cuts sübvansiyon kesintileri
meat cuts et keser
benefit cuts fayda kesintileri
severe cuts ciddi kesimler
across the board cuts tahta keser
angled cuts açılı kesimler
financial cuts finansal kesintiler
education cuts eğitim kesintileri
cuts and scrapes kesikler ve sıyrıklar
cuts up keser
further cuts daha fazla keser
beef cuts sığır keser
cuts corners köşeleri keser
economic cuts ekonomik kesintiler
cuts to the chase kovalamak için keser
cuts in keser
budgets cuts bütçe kesintileri