i sent you

i sent you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i sent you sana gönderdim

i sent you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

reviewed and sent sent incelendi ve gönderildi
you may set your browser to notify you when a cookie is sent tarayıcınızı, bir çerez gönderildiğinde size bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
sent to you sana gönderildi
i sent you an email sana bir e-posta gönderdim
i have just sent you az önce seni gönderdim
you sent me bana sen gönderdin
we sent you seni gönderdik
i just sent you az önce sana gönderdim
you have sent gönderdin
will be sent to you sana gönderilecek
has sent you seni gönderdi
i have already sent you seni çoktan gönderdim
sent by you tarafınızdan gönderildi
i have sent you an email sana bir e-mail yolladım
i already sent you seni çoktan gönderdim
which i sent you sana gönderdiğim
was sent to you sana gönderildi
has been sent to you sana gönderildi
you will be sent sen gönderilecek
will be sent to you shortly yakında size gönderilecektir
once you have sent gönderdikten sonra
sent you an email sana bir e-posta gönderdi
you have been sent this email bu e-posta size gönderildi
i sent you yesterday dün seni gönderdim
i has sent you seni gönderdim
is being sent to you sana gönderiliyor
the information you sent me bana gönderdiğin bilgiler
just sent you az önce seni gönderdi
you were sent sen gönderildi
i sent you again seni tekrar gönderdim
i sent you a mail sana bir posta gönderdim
been sent to you sana gönderildi
we will sent you seni göndereceğiz
we just sent you az önce seni gönderdik
we sent you an email sana bir e-posta gönderdik
already sent you seni çoktan yolladım
which will be sent to you size gönderilecek olan
is sent to you sana gönderildi
that we sent you sana gönderdiğimizi
we have just sent you az önce seni gönderdik
the mail i sent you sana gönderdiğim posta
we would be grateful if you sent gönderirseniz minnettar oluruz
an e-mail will be sent to you size bir e-posta gönderilecek
you've sent me sen beni gönderdin
in the file you sent gönderdiğiniz dosyada
you will be sent home with ile eve gönderileceksiniz
which we sent to you sana gönderdik
has already sent you seni çoktan gönderdi
if you had sent göndermiş olsaydın
which was sent to you sana gönderildi