i would love to

i would love to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i would love to isterdim

i would love to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i love, love, love, love seviyorum, aşk, aşk, aşk
love loves to love love aşk aşk sevmeyi sever
love, love, love him. sev, sev, sev onu.
love for love aşk için aşk
love is love aşk aşktır
i love and will love forever. sonsuza dek seveceğim ve seveceğim.
love god love others aşk tanrısı diğerlerini sev
love and will love forever sonsuza kadar seveceğim ve seveceğim
love love day aşk aşk günü
i love love you seni seviyorum seviyorum
life itself, which i love and will love forever sonsuza dek seveceğim ve seveceğim hayatın kendisi
love your neighbor as you love yourself kendini sevdiğin gibi komşunu sev
i love i love you seni seviyorum seni seviyorum
love ain't a love bir aşk değil bir aşk
love, love, laugh aşk, aşk, gül
i love love destroy aşk sevmeyi yok et
love is paid back with love sevgi sevgi ile geri ödenir
bye love y love hoşçakal aşk y aşk
if my love love eğer aşkım aşk
sweet love love tatlı aşk aşk
love love me do aşk beni sev
love and only love can sevgi ve sadece aşk
would love isterdim
we would love to hear from you sizden haber almak isteriz
i would love to meet you seninle tanışmayı çok isterim
i would love to come gelmeyi çok isterim
we would love isteriz
i would love to visit ziyaret etmeyi çok isterim
i would love to have sahip olmak isterdim
i would love to work çalışmayı çok isterim
i would love to hear from you senden duymak çok isterim
would love to hear from you sizden duymak isterim
i would love to know bilmek isterdim
i would love the opportunity fırsatı çok isterdim
i would really love gerçekten isterdim
we would love to meet you seninle tanışmak isteriz
i would so love çok isterim
we would love to have sahip olmak isteriz
i would love to live yaşamayı çok isterim
would love to meet tanışmak isterim
i would love to see görmek isterim
would love to have sahip olmak isterdim
i would love to meet tanışmak isterim
i really would love gerçekten isterdim
i would love to talk konuşmayı çok isterim
we would love to hear duymak isteriz
i would love for için isterdim
would love to hear duymak isterdim
i would absolutely love kesinlikle isterim
i would love to enjoy zevk almak isterdim