i am concerned

i am concerned teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am concerned endişeliyim

i am concerned terimi için benzer kelimeler ve anlamları

concerned endişeli
concerned with ile ilgili
as far as i am concerned ilgilendiğim kadarıyla
is concerned endişelendi
concerned about hakkında endişeli
is concerned with ile ilgilidir
as far as i'm concerned ilgilendiğim kadarıyla
are concerned endişeliler
as far as concerned söz konusu olduğu sürece
to be concerned endişeli olmak
as far as is concerned ilgilendirdiği kadarı ile
we are concerned ilgileniyoruz
as far as we are concerned ilgilendiğimiz kadarıyla
as far as i concerned ilgilendiğim kadarıyla
person concerned ilgili kişi
deeply concerned derinden endişelenmek
parties concerned ilgili taraflar
are concerned with ile ilgili
to be concerned with ile ilgili olmak
is concerned about hakkında endişeli
concerned parties ilgili taraflar
was concerned endişeliydi
concerned for için endişe
concerned citizens ilgili vatandaşlar
all concerned tüm endişeli
i am concerned about bunun hakkında endişeliyim
party concerned ilgili taraf
concerned that bununla ilgili
were concerned endişeli
i'm concerned endişeliyim
to be concerned about endişelenmek
countries concerned ilgili ülkeler
is concerned that endişeli
people concerned ilgili insanlar
persons concerned ilgili kişiler
are concerned about hakkında endişeli
for all concerned herkes için
are concerned that endişeli
it is concerned with ile ilgilidir
concerned person endişeli kişi
overly concerned aşırı endişeli
as far as he is concerned ilgilendiği kadarıyla
individual concerned ilgili birey
country concerned ilgili ülke
union of concerned scientists ilgili bilim adamları birliği
as far as i was concerned endişelendiğim kadarıyla
primarily concerned öncelikle endişeli
as far as you are concerned endişelendiğin kadar
it is concerned endişeli
as far as they are concerned ilgilendikleri kadarıyla