k-state research and extension

k-state research and extension teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-state research and extension k devlet araştırma ve genişletme

k-state research and extension terimi için benzer kelimeler ve anlamları

research and extension araştırma ve genişletme
agricultural research and extension tarımsal araştırma ve genişletme
national research and extension services ulusal araştırma ve yayım hizmetleri
research and extension branch araştırma ve genişletme şubesi
research extension araştırma uzantısı
research, development, extension araştırma, geliştirme, uzatma
extension of state authority devlet otoritesinin uzatılması
state extension devlet uzantısı
ohio state university extension ohio eyalet üniversitesi uzantısı
north carolina state university cooperative extension kuzey carolina eyalet üniversitesi kooperatif uzantısı
the extension of the state guarantee devlet garantisinin uzatılması
state cooperative extension devlet kooperatif uzatma
state cooperative extension service devlet kooperatifi uzatma servisi
new york state energy research and development authority new york eyaleti enerji araştırma ve geliştirme otoritesi
framework for state aid for research and development araştırma ve geliştirme için devlet yardımı için çerçeve
secretariat of state for universities and research üniversiteler ve araştırmalar için devlet sekreteryası
state and non-state actors devlet ve devlet dışı aktörler
state and non-state devlet ve devlet dışı
both state and non-state actors hem devlet hem devlet dışı aktörler
medical research council human nutrition research tıbbi araştırma konseyi, insan beslenme araştırması
state of research araştırma durumu
state-of-the-art research son teknoloji araştırma
development research center of the state council devlet konseyi geliştirme araştırma merkezi
the current state of research araştırmanın şu anki durumu
state of the art of research araştırma sanatının durumu
research state of the art sanatın araştırma durumu
new york state institute for basic research new york eyaleti temel araştırma enstitüsü
state research devlet araştırması
solid state research katı hal araştırması
state committee for scientific research bilimsel araştırma devlet kurulu
state of the research findings araştırma bulgularının durumu
3 state of research 3 araştırma durumu
state council's development research centre eyalet konseyi'nin kalkınma araştırma merkezi
usda cooperative state research abd kooperatifi devlet araştırması
development research centre of the state council devlet konseyi geliştirme araştırma merkezi
state-funded research institutes devlet destekli araştırma enstitüleri
and by extension ve uzatma
extension and outreach uzatma ve sosyal yardım
renewal and extension yenileme ve uzatma
term, extension and termination süre, uzatma ve sonlandırma
period and extension dönem ve uzatma
demonstration and extension gösteri ve uzatma
extension services and uzatma hizmetleri ve
advisory and extension danışma ve uzatma
extension and advisory service uzatma ve danışmanlık hizmeti
compression and extension springs sıkıştırma ve uzatma yayları
extension and farmer training uzatma ve çiftçi eğitimi
extension and retraction uzatma ve geri çekme
extension and enrichment uzatma ve zenginleştirme
extension workers and project staff uzatma işçileri ve proje personeli