i were

i were teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i were ben

i were terimi için benzer kelimeler ve anlamları

and those who were seen dancing were thought to be insane by ve dans edenlerin çılgınca olduğu düşünülüyordu.
were were you sen miydin
were were the party? parti miydi
if were were to olsaydı
if i were a were eğer olsaydım
as it were sanki
had we but world enough, and time, / this coyness, lady, were no crime biz dünyamız yeterliyse, ve zaman / bu coyness, bayan, suç olmadı
if wishes were horses eğer dilekler at olsaydı
if wishes were horses, then beggars would ride dilekler at olsaydı, dilenciler binerdi
the land was ours before we were the land's arazi bizden önce bizlerdi topraklar
were idi
there were vardı
they were onlar
we were bizdik
you were sen
were to be olmalıydı
where were you born nerede doğdun
were ever hiç
if i were eğer ben
wish you were here keşke burada olsaydın
were held yapıldı
were reported rapor edildi
were found bulundular
were given verildi
were killed öldürüldüler
it were öyleydi
if there were olsaydı
were up vardı
i wish i were keşke olsaydım
where were you neredeydin
if it were o olsaydı
as if it were sanki öyleymiş gibi
were able to başardık
people were insanlar
were tested test edildi
were involved dahil edildi
we were wondering merak ediyorduk
as they were oldukları gibi
were taken alındı
were born doğdu
were noted not edildi
if you were to eğer olsaydın
were left kalmıştı
were you sen
were conducted yapıldı
you were right haklıydın
were in place yerinde idi
which were hangileri
i wish you were here keşke burada olsaydın
were randomized randomize edildi