l interval

l interval teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l interval l aralığı

l interval terimi için benzer kelimeler ve anlamları

atriocarotid interval atriokarotid aralığı
atrioventricular interval atriyoventriküler aralık
cardioarterial interval kardiyoarteriyel aralık
class interval sınıf aralığı
closed interval kapalı aralık
compound interval bileşik aralığı
confidence interval güven aralığı
contour interval kontur aralığı
half-open interval yarı açık aralık
harmonic interval harmonik aralık
interval aralık
interval estimate aralık tahmini
interval estimation aralık tahmini
interval of convergence yakınsama aralığı
interval phase aralık aşaması
interval scale aralık ölçeği
interval signal aralık sinyali
interval training aralıklı antrenman
lunitidal interval lunitidal aralık
melodic interval melodik aralık
open interval açık aralık
p-r interval p-r aralığı
postsphygmic interval sifirmik aralık
presphygmic interval öngörülen aralık
simple interval basit aralık
sphygmic interval tansiyon aralığı
q-t interval q-t aralığı
time interval zaman aralığı
service interval servis aralığı
interval time zaman aralığı
maintenance interval bakım aralığı
dosing interval doz aralığı
polling interval yoklama aralığı
sampling interval örnekleme aralığı
guard interval bekçi aralığı
pr interval pr aralığı
95% confidence interval % 95 güven aralığı
reporting interval raporlama aralığı
beacon interval işaret aralığı
refresh interval yenileme aralığı
interval data aralık verileri
recurrence interval yineleme aralığı
logging interval günlük aralığı
calving interval buzağılama aralığı
change interval aralık değiştir
update interval güncelleme aralığı
approximate interval yaklaşık aralık
delay interval gecikme aralığı
credible interval güvenilir aralık
interval period aralık dönemi