i am aware that

i am aware that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am aware that farkındayım

i am aware that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

if you are aware, or become aware of any farkındaysanız veya herhangi birinin farkındaysanız
aware farkında
hyper-aware hiper-farkında
self-aware kendinin farkında
well aware iyi farkında
well-aware iyi farkında
be aware farkında olmak
aware of farkında
become aware farkında olmak
i am aware farkındayım
make aware farkında olmak
please be aware lütfen unutmayın
be aware that farkında olmak
as you are aware bilinçli olduğun gibi
fully aware farkında
is aware farkında
becomes aware farkında olur
we are aware farkındayız
are aware farkında
became aware farkında olmak
made aware farkında
being aware farkında olmak
as you may be aware sizin de farkında olabileceğiniz gibi
should be aware farkında olmalı
please be aware that lütfen farkında ol
are you aware farkında mısın
you are aware farkındasın
keenly aware şiddetle farkında
acutely aware akut farkındalık
as far as i am aware bildiğim kadarıyla
becoming aware farkında olmak
aware that farkında
not aware bilinçsiz
i am not aware farkında değilim
more aware daha bilinçli
was aware farkındaydı
make you aware farkına varmak
we are aware that farkındayız
context-aware bağlama duyarlı
must be aware farkında olmak zorundadır
you should be aware farkında olmalısın
i'm aware farkındayım
application-aware uygulama bilinçli
were aware farkındaydılar
is aware that farkında
make them aware onları haberdar et
aware about farkında
be made aware farkında olmak
environmentally aware çevresel bilinçlilik
they are aware onlar farkındalar