i will get back to you

i will get back to you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı