a lack of

a lack of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a lack of eksikliği

a lack of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lack eksiklik
lack-luster eksikliği-parıltı
lack of eksiklik
lack of awareness farkındalık eksikliği
lack of laughter kahkahanın eksikliği
lack of time zaman eksikliği
lack of sleep uyku eksikliği
lack of knowledge bilgi eksikliği
lack thereof bunların eksikliği
lack of understanding anlayışsızlık
lack of confidence güven eksikliği
lack of information bilgi eksikliği
lack of respect saygısızlık
or lack thereof veya bunların eksikliği
lack of focus odak eksikliği
lack of data veri eksikliği
there is a lack of eksikliği var
lack of access erişim eksikliği
yet lack yine de eksik
lack of clarity net değil, netlik yok, netliğin olmaması
a lack eksikliği
lack of accountability sorumsuzluk
lack of interest ilgi eksikliği
lack of compliance uyum eksikliği
lack of control kontrol eksikliği
lack of funds fon eksikliği
due to the lack of eksikliği nedeniyle
lack of evidence kanıt eksikliği
they lack onlar eksik
lack of support destek eksikliği
lack of progress ilerleme eksikliği
lack motivation motivasyon eksikliği
lack of attention dikkat dağınıklığı
lack of communication iletişim eksikliği
lack of trust güven eksikliği
lack of resources kaynak yetersizliği
lack of money para eksikliği
lack of funding fon eksikliği
lack of response yanıt eksikliği
lack of food yiyecek eksikliği
lack of concern kaygı eksikliği
lack of capacity kapasite eksikliği
lack of experience tecrübe eksikliği
we lack eksiğiz
lack of care ilgi eksikliği
lack of water su eksikliği
for lack of eksikliğinden dolayı
lack of performance performans eksikliği
lack of transparency şeffaflık eksikliği
lack of education eğitimsizlik