b) strengthening

b) strengthening teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) strengthening b) güçlendirilmesi

b) strengthening terimi için benzer kelimeler ve anlamları

strengthening güçlendirme
institutional strengthening kurumsal güçlendirme
further strengthening daha fazla güçlendirme
strengthening exercises güçlendirme egzersizleri
core strengthening çekirdek güçlendirme
strengthening ties bağları güçlendirmek
muscle strengthening kas güçlendirme
uniting and strengthening america by providing appropriate t uygun t sağlayarak amerika birleştirmek ve güçlendirmek
thereby strengthening böylece güçlendirilmesi
by strengthening güçlendirerek
strengthening partnerships ortaklıkları güçlendirmek
strengthening capacity güçlendirme kapasitesi
strengthening economy ekonomiyi güçlendirmek
strengthening families aileleri güçlendirmek
is strengthening güçleniyor
health system strengthening sağlık sistemi güçlendirilmesi
strengthening the rule of law hukukun üstünlüğünü güçlendirmek
seismic strengthening sismik güçlendirme
strengthening resilience esnekliği güçlendirmek
strengthening democracy demokrasinin güçlendirilmesi
ever-strengthening sürekli güçlendirilmesi
aimed at strengthening güçlendirmeyi amaçlayan
while strengthening güçlenirken
strengthening capacities güçlendirme kapasiteleri
structural strengthening yapısal güçlendirme
strengthening effect güçlendirici etki
strengthening program güçlendirme programı
civil society strengthening sivil toplumun güçlendirilmesi
strengthening mechanism güçlendirme mekanizması
strengthening education eğitimin güçlendirilmesi
strengthening governance yönetişimin güçlendirilmesi
strengthening enforcement güçlendirmenin uygulanması
strengthening links bağlantıları güçlendirmek
organizational strengthening örgütsel güçlendirme
in strengthening güçlendirmede
strengthening collaboration işbirliğini güçlendirmek
significant strengthening önemli güçlendirme
strengthening linkages güçlendirme bağlantıları
for strengthening güçlendirmek için
strengthening relationships ilişkileri güçlendirmek
strengthening accountability hesap verebilirliğin güçlendirilmesi
strengthening the implementation uygulamanın güçlendirilmesi
strengthening opportunities fırsatları güçlendirmek
a strengthening bir güçlendirici
strengthening civil society sivil toplumun güçlendirilmesi
strengthening voices sesleri güçlendirmek
strengthening agent güçlendirici madde
strengthening growth büyümeyi güçlendirmek
uniting and strengthening america amerika birleştirmek ve güçlendirmek
strengthening national capacities ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi