i remain

i remain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i remain kalıyorum

i remain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

remain kalmak
remain unchanged değişmeden kalır
remain in force yürürlükte kalmaya devam
remain the same aynı kalır
remain in full force and effect tam olarak yürürlükte kal
remain in effect yürürlükte kalmak
will remain kalacak
i remain at your disposal senin emrinde kalıyorum
remain in place yerinde kal
we remain at your disposal hizmetinizdeyiz
shall remain kalacaktır
remain silent sessiz kalır
we remain kalıyoruz
shall remain in full force and effect tam yürürlükte kalmaya devam eder
remain calm sukunetini koru
remain in full force tam olarak yürürlükte kalmak
remain at your disposal emrinde kal
remain confidential gizli kal
remain unaffected etkilenmemek
shall remain in force yürürlükte kalacaktır
remain valid geçerli kal
shall remain in effect yürürlükte kalacaktır
remain relevant alakalı kalmak
remain liable sorumlu kalmak
remain vigilant uyanık kalmak
remain true doğru kal
remain on track yolda kalmak
remain anonymous anonim kalmak
will remain the same aynı kalacak
remain vested kazanılmış kalmak
remain with ile kalmak
remain flat düz kal
remain steady sabit kal
remain unclear belirsiz kal
remain competitive rekabetçi kalabilmek
remain open açık kalmak
remain committed bağlı kalmak
remain constant sabit kal
leave to remain kalmaya bırakmak
remain focused odaklanmış kal
remain on hold beklemede kal
remain elusive zor kalmak
remain stable stabil kalır
remain the property mülk kal
remain strong güçlü kal
remain outstanding olağanüstü kal
remain effective etkili kal
remain at large geniş kalmak
remain consistent tutarlı kal
remain unpaid ödenmemiş kalmak