n environmental services

n environmental services teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n environmental services n çevre hizmetleri

n environmental services terimi için benzer kelimeler ve anlamları

environmental services çevresel hizmetler
payment for environmental services çevre hizmetleri için ödeme
environmental goods and services çevresel ürün ve hizmetler
environmental health services çevre sağlığı hizmetleri
payments for environmental services çevre hizmetleri için ödemeler
provision of environmental services çevresel hizmetlerin sağlanması
environmental services department çevre hizmetleri departmanı
department of environmental services çevre hizmetleri bölümü
environmental services industry çevre hizmetleri endüstrisi
urban and environmental services. kentsel ve çevresel hizmetler.
environmental impact services çevresel etki hizmetleri
watershed environmental services havza çevre hizmetleri
global environmental services küresel çevre hizmetleri
environmental services payment scheme çevre hizmetleri ödeme planı
specialized environmental services uzman çevre hizmetleri
liberalization of trade in environmental goods and services çevresel mal ve hizmetlerde ticaretin serbestleştirilmesi
rewards for environmental services çevre hizmetleri için ödüller
programmes to pay for environmental services çevresel hizmetler için ödeme programları
environmental services staff çevre hizmetleri personeli
environmental advisory services çevre danışmanlık hizmetleri
leading environmental services lider çevre hizmetleri
environmental goods and services industry çevresel ürün ve hizmet endüstrisi
environmental services group çevre hizmetleri grubu
hydrological environmental services program hidrolojik çevre hizmetleri programı
technical environmental services teknik çevre hizmetleri
agri-environmental tarım-çevre
agro-environmental tarım çevre
environmental çevre
environmental art çevre sanatı
environmental audit çevre denetimi
environmental design çevre tasarımı
environmental health officer çevre sağlığı görevlisi
environmental health service çevre sağlığı hizmeti
environmental medicine çevre tıbbı
environmental protection agency çevreyi koruma ajansı
environmental psychology çevre psikolojisi
environmental resistance çevresel direnç
environmental science çevre bilimi
non-environmental çevresel olmayan
pro-environmental çevreci
geostationary operational environmental satellite konumsal operasyonel çevre uydusu
environmental performance çevresel performans
environmental issues çevre sorunları
environmental footprint çevresel ayak izi
environmental stewardship çevresel yönetim
environmental sustainability çevresel sürdürülebilirlik
environmental impact çevresel etki
environmental management çevre yönetimi
environmental awareness çevre bilinci
environmental conditions çevre koşulları