i assume

i assume teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i assume farz ediyorum

i assume terimi için benzer kelimeler ve anlamları

assume üstlenmek
over-assume aşırı varsayalım
pre-assume önceden varsayalım
we assume varsayıyoruz
assume that farz et
i assume that farzediyorum
assume responsibility sorumlu hissetme
we assume that farz ediyoruz
it is safe to assume varsaymak güvenlidir
let's assume farz edelim
assume liability sorumluluk üstlenmek
assume the cost maliyeti üstlenmek
assume the role rolü üstlenmek
will assume üstlenecek
assume away farz etmek
safe to assume varsaymak güvenli
do not assume sanma
assume office görevi üstlenmek
we will assume farz edeceğiz
never assume asla varsayma
we can assume varsayabiliriz
assume the position pozisyon almak
let us assume farz edelim
don't assume varsayma
assume responsibility for sorumluluğunu üstlenmek
assume full responsibility tam sorumluluk almak
assume no liability sorumluluk almamak
assume power iktidara gelmek
assume the risk riski üstlenmek
may assume varsayabilir
assume the mantle manto kabul etmek
i will assume farz edeceğim
if we assume that eğer varsayalım
safely assume güvenli bir şekilde varsaymak
i would assume farz ediyorum
assume no responsibility sorumluluk almamak
assume a role rol üstlenmek
assume control kontrolü elinde tutmak
assume responsibilities sorumluluk almak
assume ownership sahipliğini üstlenmek
reasonable to assume varsaymak makul
we will assume that bunu varsayacağız
if we assume varsayalım
assume the defense savunmayı üstlenmek
shall assume üstlenecek
i can only assume sadece farz edebilirim
we must assume varsaymalıyız
assume a position pozisyon almak
assume the identity kimliğini üstlenmek
assume obligations yükümlülük almak