a good fit

a good fit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a good fit iyi bir form

a good fit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

get fit stay fit formda kalmak formda kalmak
good fit iyi form
a good fit for için iyi bir seçim
be a good fit iyi bir form olmak
not a good fit uygun değil
is a good fit uygun bir
good fit for için uygun
a good fit with iyi bir uyum
good fit with ile iyi uyum
very good fit çok iyi uyum
are a good fit iyi bir formda
it's a good fit iyi bir uyum
is a good fit for için uygun
make a good fit iyi uyum sağlamak
would be a good fit iyi bir uyum olurdu
you are a good fit sen iyi bir insansın
good strategic fit iyi stratejik uyum
i would be a good fit iyi bir formda olurum
that is a good fit bu iyi bir seçim
good fit between arasında iyi uyum
for a good fit iyi bir uyum için
may be a good fit iyi bir uyum olabilir
provide a good fit iyi bir uyum sağlamak
could be a good fit iyi bir uyum olabilir
was a good fit güzeldi
is not a good fit uygun değil
have good fit iyi formda
are a good fit for için uygun
might be a good fit iyi bir uyum olabilir
a good fit between arasında iyi bir uyum
makes it a good fit iyi bir uyum sağlar
keeping fit and looking good formda kalmak ve iyi görünmek
good cultural fit iyi kültürel uyum
good fit for this program bu program için uygun
like a good fit iyi bir uyum gibi
create good fit iyi uyum oluşturmak
study is a good fit çalışma uygun
present a good fit value uygun bir değer sunmak
aren't a good fit iyi bir uyum değil
being a good fit iyi bir formda olmak
had good fit iyi oturmuş
you will be a good fit iyi bir form olacaksın
a good cultural fit iyi bir kültürel uyum
i think i could be a good fit for sanırım uygun bir şey olabilirim
she is a good fit o iyi bir form
be a good fit for you senin için iyi bir form olmak
there is a good fit iyi bir uyum var
particularly good fit özellikle iyi uyum
i might be a good fit iyi bir form olabilirim
result in a good fit sonuçta iyi bir uyum