a long time

a long time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a long time uzun zaman